• Čeština
  • English
  • Deutsch
 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení
Nákupní a obchodní podmínky společnosti KOVO LEDEČ s.r.o. ( dále jen odběratel ) platí pro veškerý nákup zboží, surovin a dalších produktů.
Jiné obchodní podmínky dodavatelů, či případné odlišnosti s výjimkou těch, které byly písemně ze strany odběratele předem odsouhlaseny, nebudou akceptovány.
Veškerá korespondence je vedena výhradně s vedením společnosti, či s obchodním oddělením.

Uzavření smlouvy – objednávka
Smlouva je uzavřena na základě objednávky. Pokud dodavatel nepotvrdí písemně objednávku do tří dnů po obdržení, vyhrazuje si odběratel právo objednávku zrušit. Objednávka musí být potvrzena v celém rozsahu beze změn, dodatků a výhrad. Jinak by se jednalo o novou smlouvu, kterou je nutné předem s odběratelem dojednat.
Odběratel si vyhrazuje ke své výrobní dokumentaci, výpočtům, softwaru apod. veškerá práva duševního vlastnictví. Tyto dokumenty jsou použity výhradně pro výrobu zboží a poskytnutí služeb odběrateli a nesmí být bez jeho souhlasu postoupeny třetím stranám.
Dodavatel a odběratel považují veškerou dokumentaci za obchodní tajemství.
Dodavatel odpovídá za veškerou škodu vzniklou v důsledku porušení práv duševního vlastnictví
třetích osob.

Ceny – platební podmínky
Cena uvedená v objednávce je závazná a konečná. Cena zahrnuje náklady na obaly a přepravu a jiné eventuální náklady. Ceny jsou bez DPH. Splatnost faktury 30 dní.
Jakékoliv případné odchylky od platebních podmínek musí být dohodnuty písemně předem.
Dodací lhůta a místo plnění uvedené v objednávce jsou závazné. Nastanou -li okolnosti, kdy nebude možné tyto dodržet, je dodavatel povinen o tom odběratele ihned písemně informovat. Pokud takto neučiní a doba prodlení je delší než tři dny, má odběratel právo odstoupit od smlouvy případně vymáhat vzniklou škodu v celé výši.
Na přepravních dokladech a dodacích listech uveďte naše objednací číslo.

Odpovědnost za vady
Dodavatel zaručuje, že jím dodané zboží, či služby jsou bez vad a odpovídají objednávce odběratele. Dodavatel poskytuje odběrateli záruku za jakost. Pokud není uvedeno jinak je délka záruční doby 24 měsíců od převzetí.
Odběratel je povinen zkontrolovat jakost zboží do tří měsíců po převzetí a na případné vady upozornit dodavatele písemnou reklamací, kde budou vady řádně popsány a případně zde budou uvedeny požadavky jakým způsobem tato reklamace má být řešena: oprava, náhradní plnění, sleva z ceny, odstoupení od smlouvy apod. Lhůta k odstranění vady je dle dohody mezi odběratelem a dodavatelem. Jedná-li se o havarijní závadu je dodavatel povinen tuto odstranit do 48 hodin.
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty. Nenastoupí-li dodavatel k odstranění vady v dohodnutém termínu, je odběratel oprávněn pověřit k odstranění vady třetí osobu. Vzniklé náklady budou přeúčtovány dodavateli. V případě, že dodavatel reklamaci neuznává, je odběratel oprávněn žádat odstranění vady s tím, že pokud se prokáže, že dodavatel za vady neodpovídá, je odběratel povinen veškeré vzniklé náklady dodavateli uhradit.

Odpovědnost způsobená vadou výrobku
V případě nároku za vadu výrobku nebo nároku odpovědnosti výrobce vůči třetím osobám, je dodavatel povinen případnou škodu uplatněnou vůči odběrateli nahradit a to včetně nákladů, které mu s tím vznikly. V případě nároku třetí osoby vůči odběrateli, je dodavatel povinen poskytnout komplexní a podporu při řešení nastalé situace.

Odstoupení od smlouvy
V případě zahájení insolvenčního řízení s dodavatelem.
V případě podstatného porušení povinností dodavatele: včasné plnění, kvalita apod.
Odstoupením smlouva zaniká.
Odstoupením od smlouvy nezanikají vzniklé nároky z odpovědnosti za vady, ujednání o záruce a odpovědnosti za vady, ujednání o povinnosti mlčenlivosti a ochrany dat a nároky na náhradu škody.